Schulaufgabenplan - Stand: 12.11.2018 13:41

5 A, 5 B, 5 C, 5 D, 5 E, 5 F, 6 A, 6 B, 6 C, 6 D, 6 E, 7 A, 7 B, 7 C, 7 D, 7 E, 8 A, 8 B, 8 C, 8 D, 8 E, 9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 9 E, 10 A, 10 B, 10 C, 10 D, 10 E

KlasseFachDatumBemerkung
5 A Deutsch 14.11.2018 1. Schulaufgabe
  Englisch 24.10.2018 1. SA
  Geo 12.11.2018 1.Kurzarbeit aus der Geographie
  Mathematik 06.11.2018 1. Schulaufgabe
    15.01.2019 2. Schulaufgabe
    26.03.2019 3.Schulaufgabe
    04.06.2019 4. Schulaufgabe

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
5 B Deutsch 22.10.2018 1. Schulaufgabe Deutsch
    10.12.2018  
  Englisch 24.10.2018 1.SAE
  Geo 13.11.2018 1.Kurzabeit aus der Geographie
  Mathematik 06.11.2018 1. SA Mathe
    15.01.2019 2. SA Mathe
    26.03.2019 3. SA Mathe
    04.06.2019 4. SA Mathe

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
5 C Deutsch 22.10.2018 1. SA (persönlicher Brief)
    04.12.2018 2. SA
  Englisch 24.10.2018 1. Schulaufgabe Englisch
    17.01.2019  
  Geo 09.11.2018 1. Kurzarbeit
  Mathematik 06.11.2018 1. M-SA
    15.01.2019 2. M-SA
    26.03.2019 3. M-SA
    04.06.2019 4. M-SA

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
5 D Deutsch 22.10.2018 1. Schulaufgabe
    09.01.2019 2. Schulaufgabe
  Englisch 16.11.2018 1. SA
    12.12.2018 2. SA
    18.01.2019 2. SA
  Geo 20.11.2018 1. Kurzarbeit
  Mathematik 06.11.2018 1. Schulaufgabe
    15.01.2019 2.Schulaufgabe
    26.03.2019 3.Schulaufgabe
    04.06.2019 4.Schulaufgabe
  Musik 14.11.2018 1. Kurzarbeit

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
5 E Deutsch 23.10.2018 1. Schulaufgabe Deutsch
    11.12.2018  
  Englisch 16.11.2018 1. SA Englisch
    18.01.2019 2. SA Englisch
  Geo 09.11.2018 1. Kurzarbeit
  Mathematik 06.11.2018 1. Schulaufgabe Mathematik
    15.01.2019 2. Schulaufgabe Mathematik
    26.03.2019 3. Schulaufgabe Mathematik
    04.06.2019 4. Schulaufgabe Mathematik

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
5 F Deutsch 26.10.2018 1. Schulaufgabe
  Englisch 24.10.2018 1. Schulaufgabe
  Geo 23.11.2018 1. KA Geo
  Mathematik 06.11.2018 1. M-SA
    15.01.2019 2. M-SA
    26.03.2019 3. M-SA
    04.06.2019 4. M-SA

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
6 A Deutsch 09.11.2018 1. Schulaufgabe
  Englisch 24.10.2018 1.SAE
  Geo 14.11.2018 1.KA GE
  Informationstechnologie 08.11.2018 1. LNW IT LAN
  Mathematik 08.10.2018 Jahrgangsstufentest 6 Mathe
    15.11.2018 1.SA
    17.01.2019 2. SA
    28.02.2019 3.SA Mathe
    09.05.2019 4. SA Mathe

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
6 B Deutsch 09.11.2018 1. Schulaufgabe
  Englisch 23.10.2018 1. Schulaufgabe Englisch
    11.12.2018  
  Geo 12.11.2018 1.KA Geo
  Mathematik 08.10.2018 Jahrgangsstufentest
    15.11.2018 1. SA
    17.01.2019 2. SA
    28.02.2019 3 SA
    21.03.2019 Känguru-Test
    09.05.2019 4. SA

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
6 C Deutsch 19.10.2018 1. SA Nacherzählung
  Englisch 24.10.2018 1. SA Englisch
    12.12.2018 2. SA Englisch
  Geo 23.10.2018 1.Kurzarbeit aus der Geographie
  Informationstechnologie 06.11.2018 1. LNW IT LAN
  Mathematik 15.11.2018 1. Schulaufgabe
    17.01.2019 2. Schulaufgabe
    28.02.2019 3. Schulaufgabe
    21.03.2019 Känguru-Test
    09.05.2019 4. Schulaufgabe

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
6 D Deutsch 08.11.2018 1. Schulaufgabe
  Englisch 24.10.2018 1. SA
  Geo 09.11.2018 1. Kurzarbeit
  Informationstechnologie 25.10.2018 IT (1)
  Mathematik 08.10.2018 Jahrgangsstufentest 6. Klassen
    15.11.2018 1. Schulaufgabe
    17.01.2019 2. Schulaufgabe
    28.02.2019 3. Schulaufgabe
    21.03.2019 Kängurutest

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
6 E Deutsch 24.10.2018 1. Schulaufgabe Deutsch
    12.12.2018  
  Englisch 06.11.2018 1. SchA
  Geo 08.11.2018 1. Kurzarbeit
  Informationstechnologie 25.10.2018 1. Leistungsnachweis aus der IT
    06.11.2018 IT (1)
  Mathematik 08.10.2018 Jahrgangsstufentest
    15.11.2018 1. Schulaufgabe
    17.01.2019 2. Schulaufgabe
    28.02.2019 3. Schulaufgabe
    21.03.2019 Kängurutest

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
7 A Deutsch 12.10.2018 1. EX
    23.10.2018 1.Sa
    11.12.2018 2.Sa
  Englisch 12.11.2018 1. Schulaufgabe
    10.01.2019 2. Schulaufgabe
  Französisch 03.12.2018 1. Schulaufgabe
  Geo 26.11.2018 1. KURZARBEIT
  Informationstechnologie 16.10.2018 1. LNW LAN
  Mathematik 14.11.2018 M II/III 1. Schulaufgabe
    14.11.2018 M I 1.Schulaufgabe
    12.02.2019 M II/III 2. Schulaufgabe
    03.06.2019 M II/III 3. Schulaufgabe
  Physik 20.11.2018 1. PSA 7a I

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
7 B BWR 08.11.2018 1.Schulaufgabe
    01.04.2019 2. Schulaufgabe
    27.05.2019 3. Schulaufgabe
  Deutsch 25.10.2018 1. Schulaufgabe
  Englisch 12.11.2018 1. Schulaufgabe
    17.12.2018 2. Schulaufgabe
    18.03.2019 3. Schulaufgabe
    13.05.2019 4. Schulaufgabe
  Geo 22.11.2018 1.KA GE
  Mathematik 14.11.2018 1. Schulaufgabe
    12.02.2019 2. Schulaufgabe
    03.06.2019 3. Schulaufgabe

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
7 C BWR 20.11.2018 1. SA BwR
  Deutsch 18.10.2018 1. Schulaufgabe
    06.12.2018 2. Schulaufgabe
    21.02.2019 3. Schulaufgabe
    16.05.2019  
  Englisch 12.11.2018 1. Schulaufgabe
    17.12.2018 2. Schulaufgabe
    18.03.2019 3. Schulaufgabe
    13.05.2019 4. Schulaufgabe
  Geo 22.11.2018 1.Ka GE
  Informationstechnologie 23.10.2018 1. LNW IT
  Mathematik 14.11.2018 1. M-SA
    12.02.2019 2. M-SA
    03.06.2019 3. M-SA

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
7 D BWR 20.11.2018  
  Deutsch 08.11.2018 1.Sa
    11.12.2018 2. Sa
  Englisch 12.11.2018 1. Schulaufgabe
    10.01.2019 2. Schulaufgabe
  Geo 23.11.2018 1. KURZARBEIT
  Informationstechnologie 24.10.2018 1. LNW IT
  Mathematik 14.11.2018 1.Schulaufgabe Mathe
    12.02.2019 2.Schulaufgabe Mathe
    03.06.2019 3.Schulaufgabe Mathe

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
7 E Deutsch 12.10.2018  
    30.11.2018  
    08.02.2019 3. Schulaufgabe
    03.05.2019  
  Englisch 05.10.2018 Jahrgangsstufentest Englisch
    12.11.2018 1. Schulaufgabe
    10.01.2019 2. Schulaufgabe
  Geo 22.11.2018 1. KURZARBEIT
  Kunsterziehung 10.12.2018 1. SA
    01.07.2019 3. Sa
  Mathematik 14.11.2018 1. Schulaufgabe Mathematik
    12.02.2019 2. Schulaufgabe Mathematik
    03.06.2019 3. Schulaufgabe

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
8 A Deutsch 16.10.2018 1. SA: Inhaltsangabe
  Englisch 23.10.2018 1. Angesagter Leistungstest
    11.12.2018 2. Angesagter Leistungstest
    22.01.2019 3. Angesagter Leistungstest
  Geo 19.10.2018 1. Kurzarbeit
  IT-CAD 08.11.2018 IT-1. LNW
  Kunsterziehung 26.11.2018 1. SA
    20.02.2019 2. SA Praxis
    01.07.2019 3. SA
  Mathematik 26.10.2018 1. SA Mathe
    12.11.2018 1. SA M II/III
    16.01.2019 M I 2. SA Mathe
    05.02.2019 2. SA M II/III
    20.03.2019 M I 3. SA Mathe
    24.05.2019 3. SA M II/III
    05.06.2019 M I 4. SA Mathe
  Physik 07.12.2018 Ph II/III 1. PSA
    23.01.2019 1. SA Ph I

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
8 B BWR 14.11.2018 1. SA
  Deutsch 18.10.2018 1. Schulaufgabe
    29.11.2018 2. Schulaufgabe
  Englisch 23.10.2018 1. Angesagter Leisungstest
    11.12.2018 2. Angesagter Leistungstest
    22.01.2019 3. Angesagter Leistungstest
  Geo 13.11.2018 1.KA GEO
  Mathematik 12.11.2018 1. Schulaufgabe Mathe
    05.02.2019 2.Schulaufgabe Mathe
  Physik 06.12.2018 1.Schulaufgabe

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
8 C BWR 14.11.2018 1. SA BwR
  Deutsch 08.10.2018 1. Schulaufgabe Inhaltsangabe
    10.12.2018  
  Englisch 23.10.2018 1. Angesagter Leistungstest
    11.12.2018 2. Angesagter Leistungstest
    22.01.2019 3. Angesagter Leistungstest
  Geo 09.11.2018 1. KURZARBEIT
  Mathematik 12.11.2018  
    05.02.2019  
    24.05.2019  
  Physik 25.01.2019 1. SA Ph

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
8 D BWR 14.11.2018 1. Schulaufgabe
  Deutsch 25.10.2018 1.Schulaufgabe
    18.12.2018 2.Schulaufgabe
  Englisch 23.10.2018 1. Angesagter Leistungstest
    11.12.2018 2. Angesagter Leistungstest
    22.01.2019 3. Angesagter Leistungstest
  Geo 19.11.2018 1. KURZARBEIT
  Mathematik 12.11.2018 1. SA Mathe
    05.02.2019 2. SA Mathe
    24.05.2019 3. SA Mathe
  Physik 06.12.2018 1.Schulaufgabe

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
8 E Deutsch 10.10.2018 1. Schulaufgabe
  Englisch 16.10.2018 1. Test
    11.12.2018 2. Test
    22.01.2019 3. Test
  Französisch 19.11.2018 1. Schulaufgabe
  Geo 23.11.2018 1. KA Geo
  Kunsterziehung 26.11.2018 1.SA
    20.02.2019 2. SA Praxis
    13.05.2019 4. Ex
    01.07.2019 3. SA
  Mathematik 04.10.2018 Jahrgangsstufentest in der 1. Stunde
    12.11.2018 1. Schulaufgabe
    05.02.2019 2. Schulaufgabe
  Physik 06.12.2018 1.Schulaufgabe

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
9 A Chemie 10.12.2018 1. Schulaufgabe Ch
  Deutsch 28.11.2018 1. Schulaufgabe
    26.03.2019 2. Schulaufgabe
    05.06.2019 3. Schulaufgabe
  Englisch 26.10.2018 1. SAE
    18.01.2019 2.SAE
  Geo 08.11.2018 1. KURZARBEIT
  Informationstechnologie 11.10.2018 IT
  Mathematik 04.10.2018 Grundwissentest in der 1. Stunde
    24.10.2018 1. Schulaufgabe
    09.01.2019 2. SA
  Physik 20.11.2018 1. SA Ph
    05.02.2019 2. SA Ph

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
9 B BWR 29.11.2018 1. SA
  Chemie 14.12.2018 1. SA
  Deutsch 26.03.2019  
    05.06.2019  
  Englisch 06.12.2018 1. Schulaufgabe
    07.02.2019 2. Schulaufgabe
  Geo 13.12.2018 1.KA Geo
  Mathematik 15.11.2018  
    28.02.2019  
    23.05.2019  
  Physik 15.01.2019 1. SA Ph

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
9 C BWR 29.11.2018 1. SA
  Chemie 03.12.2018 1.SA Chemie
    27.05.2019 2.SA Chemie
  Deutsch 28.11.2018 1. Schulaufgabe
    26.03.2019 2. Schulaufgabe
    05.06.2019 3. Schulaufgabe
  Englisch 26.10.2018 1. SA
    18.01.2019 2. SA
  Mathematik 04.10.2018 Grundwissenstest
    15.11.2018 1. SA
    28.02.2019 2. SA
    23.05.2019 3. SA
  Physik 07.12.2018 1. PSA

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
9 D Chemie 14.12.2018 1. SA
  Deutsch 28.11.2018 1.SA
    26.03.2019 2.SA
    05.06.2019 3.SA
  Englisch 26.11.2018 1. Schulaufgabe
    30.01.2019 2. Schulaufgabe
  Französisch 20.11.2018 1. Schulaufgabe
  Mathematik 15.11.2018 1. MSA 9. Klassen II / III
  Physik 07.12.2018 1. PSA

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
9 E Chemie 15.01.2019 1. Schulaufgabe
  Deutsch 28.11.2018 1. SA
    26.03.2019 2. SA
    05.06.2019 3. SA
  Englisch 26.10.2018 1.SA Englisch
    18.01.2019 2. Sa Englisch
  Geo 18.10.2018 1. Kurzarbeit aus der Geographie
  Kunsterziehung 06.12.2018 1.SA
    03.05.2019 2. SA Praxis
    04.07.2019 3. SA
  Mathematik 15.11.2018 1.Schulaufgabe
    28.02.2019 2.Schulaufgabe
    23.05.2019 3.Schulaufgabe
  Physik 13.12.2018 1.Schulaufgabe

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
10 A Chemie 04.12.2018 Ch I - 1. SA Chemie
    06.12.2018 1. SA Ch II/III
  Deutsch 22.10.2018 1. SA (Erörterung)
  Englisch 09.11.2018 1. Schulaufgabe
    08.05.2019 3. Schulaufgabe
  Kunsterziehung 06.11.2018 Exkursion München
    15.11.2018 1. SA
    28.01.2019 2. SA Praxis (240 Minuten)
    04.04.2019 3. SA
    20.05.2019 Kunst Abschlussprüfung Praxis (240 Minuten)
  Mathematik 25.10.2018 1. KA Mathe I
    06.12.2018 1SA Mathe I
    07.12.2018 M II/III 1.SA
    21.02.2019 2. SA Mathe I
    28.02.2019 M II/III 2.SA
    02.05.2019 3. SA Mathe I
    10.05.2019 M II/III 3.SA
  Physik 22.11.2018 Ph I 1. PSA
    14.12.2018 1. SA Ph II/III
    31.01.2019 Ph I 2. PSA
    28.03.2019 Ph I 3. PSA

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
10 B BWR 20.11.2018 1. SA
  Chemie 05.12.2018 1. Schulaufgabe Ch
  Deutsch 22.10.2018 1. Schulaufgabe
  Englisch 24.10.2018 1. Schulaufgabe
    23.01.2019 2. Schulaufgabe
    08.05.2019 3. Schulaufgabe
  Mathematik 07.12.2018 1. M-SA
    28.02.2019 2. M_SA
    10.05.2019 3. M-SA
  Physik 27.11.2018 1. PSA
  Sk 10.01.2019 1. Kurzarbeit
    28.03.2019 2. Kurzarbeit

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
10 C BWR 20.11.2018 1. SA BwR
  Chemie 11.01.2019 1. Schulaufgabe Chemie
  Deutsch 22.10.2018 1. SA EÖ mit und ohne Material
  Englisch 23.10.2018 1. Schulaufgabe
    18.01.2019  
  Mathematik 07.12.2018  
    28.02.2019  
    10.05.2019  
  Physik 13.12.2018 1. SA Ph

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
10 D Chemie 06.12.2018 1. SA
  Deutsch 10.10.2018  
    22.10.2018  
  Englisch 12.11.2018 1. SchA
  Französisch 25.10.2018 1. Schulaufgabe
    10.01.2019 2. Schulaufgabe
    04.04.2019 3. Schulaufgabe
  Kunsterziehung 06.11.2018  
    15.11.2018 1. SA
    28.01.2019 2. SA Praxis (240 Minuten)
    04.04.2019 3. SA
    20.05.2019 Kunst Abschlussprüfung Praxis (240 Minuten)
  Physik 14.12.2018 1. SA Ph

nach oben

KlasseFachDatumBemerkung
10 E Chemie 11.01.2019 1. Schulaufgabe Chemie
  Deutsch 22.10.2018 1. Schulaufgabe
  Englisch 25.10.2018 1. SA Englisch
  Kunsterziehung 06.11.2018  
    30.11.2018 1. SA
    01.02.2019 2. SA Praxis (240 Minuten)
    12.04.2019 3. SA
    20.05.2019 Kunst Abschlussprüfung Praxis (240 Minuten)
  Mathematik 07.12.2018 1. SA
    28.02.2019 2. SA
    10.05.2019 3. SA
  Physik 13.12.2018 1. SA Ph